DEHLİZ MACERASI (FİLM) 

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası

 

Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan,

26 Ekim 2018 çıkışlı bir animasyon filmdir.

Türkiye'de sinema salonlarında tüm zamanların en iyi animasyon açılışını yapan film,

yaklaşık 1.8 milyon kişi tarafından izlenmiştir.

 

Bir inşaat firması mahalledeki evlerin sağlam olup olmadıklarına dair rapor çıkarmak için binaları incelemektedir.

Ortada henüz bir netice yokken bile oldukça eski olan bu evlerin yıkılacağı söylentisi de mahalleli arasında hızla yayılmış, paniğe yol açmıştır.

Hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba’nın tarihi değerinden dolayı mahalleye dokunulamayacağını söylemesi mahalleli tarafından ciddiye alınmamış,

bu durum bir tek Rafadan Tayfa ekibinin dikkatini çekmiştir.

Çocuklar Kuşçu Baba’nın kütüphanesinde bu tarihi değerin ne olduğunu öğrenirler; İstanbul’un en eski dehlizlerinden bir tanesi mahallenin altından geçmektedir.

Geriye yapılacak tek bir şey kalmıştır, bu dehlizi keşfetmek ve mahalleyi kurtarmak..

 

Karakterler

 

Akın: En küçük erkek karakterdir. Mert'in karde?idir. Ak?ll?d?r ve sorunlara o çözüm bulur. Bir de köpe?i vard?r. Köpe?inin ad? Yumak't?r. Fakat apartmanda ya?ad??? için köpe?ini Basri Amca'ya emanet eder.

 

 

Kamil: Ailesi mahalledeki tek bakkal?n sahibidir. Orada ailesine yard?m eder. Hayri'yle sürekli didi?ir ama asl?nda onun en iyi arkada??d?r. Bir bölümde ailesine ait olan bakkal? kapanmaktan kurtarmak için filmdeki tüm çocuklar çal??m??t?r.

 

 

Hayri: Erkeklerin en oburu. S?k s?k can? yemek yemek ister ve bu tüm olaylar? etkiler. Rafadan Tayfa ismi onun fikridir. Kamil'in ona didi?ti?i gibi o da Kamil ile didi?ir ama Kamil'in en iyi arkada??d?r. Baz? ?eyleri abart?r.

 

Mert: Erkeklerin en sinirlisi ve de karde?i Ak?n gibi akl? ba??nda olan bir karakter. Kamil ile Hayri'nin her didi?tiklerinde onlara sinirlenir ve genellikle o ay?r?r.Ak?n'?n abisidir. Rafadan Tayfa'n?n lideridir.

 

Sevim: Ak?n ve Mert gibi akl?n ba??nda ve onlarla arkada? olan en büyük karakterdir.Hale ile en yak?n arkada??d?r ve hep birlikte gezinirler.

 

Hale: Hayri'nin karde?i. Sevim ile iyi bir arkada?t?r. Hayri kadar yemek dü?künü birisi de?ildir ama oda Hayri gibi ?i?mand?r

 

Rüstem Abi: Çizgi dizideki tek yeti?kin. Geçimini köfte satarak kar??lar. Herkes köftelerine bay?l?r. Sakin bir karakterdir ve çocuklara nas?l davranmas? gerekti?ini bilen bir ki?idir.

 

Basri Amca: Çizgi dizideki ya?l? bir karakterdir. Rafadan Tayfa onlar? sürekli k?zd?r?r ve huysuz bir yap?ya sahiptir. Oysaki içi çok yumu?akt?r.

 

Yumak: Çizgi dizideki tek hayvan. Ak?n'?n köpe?idir. Fakat Ak?n apartmanda ya?ad??? için Basri Amca'n?n yan?nda kal?r. Tüm köpekler gibi içinde yumu?ak bir yaramazl?k vard?r. Bir bölümde tüm mahalleyi iple kaplam??t?r.

 

Fatma nine: Rüstem abiye köfte tarifini her kaybetti?inde köfte tarifini gönderir. Rüstem, çocukken ona bakm??t?r

 

Sadettin usta: Basri gibi mahallenin bir büyü?üdür. Ç?kt??? ilk bölümde çocuklar ona dükkân temizli?inde yard?m etmi?tir.

 

Ankaral? Ozan: Kamil'in amca o?ludur. Saz çal?p oyun havas? söyler. Ankaral?d?r ve kaset ç?karm??t?r.

KARAKTERLER
ISF STUDIOS 2019 © | All rights reserved.